Görüntülenemedi

Web sitemizi ziyaret edebilmeniz için daha güncel bir browser sürümü kullanmanızı tavsiye ederiz.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

  Değerli Müşterilerimiz;

  AYDINLI HAZIR GİYİM SAN.TİC A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği önceliğimizdir. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, Kişisel verilerinizin işlenmesi, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

  1-Kişisel Verilerin Tanımı ve İşlenen Kişisel Verileriniz

  Tarafınıza ait kişisel bilgileri, öncelikli olarak kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş vs) olmak üzere e-mail adresi, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, kıyafetler dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih zevk ve beğeniler, konum verileri, banka hesap bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İsim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, kıyafetler dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, zevk ve beğeniler, fatura içerikleri, cep telefonu numarası, cihaz kodu, IP no-adresi, mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgileriniz AYDINLI tarafından işlenmektedir.

  2-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; alışveriş, iletişim ve diğer her türlü kişisel olan/ olmayan bilginiz, Şirketimiz AYDINLI, tarafından U.S. POLO ASSN., CACHAREL, PİERRE CARDEN ve diğer markalar altında sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmek, alınan bilgiler ile ürün çeşitliliğimizi geliştirebilmek beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamak, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak sizin hakkınızda kişisel bir pazarlama hizmeti sağlayarak “ en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlamak, otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkında analiz yapma ve yine grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir. Tüm bu faaliyet, amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak Kişisel Verileriniz, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır.

  Bu kapsamda şirketimiz ve iş ortakları tarafından, gerek genel ve kişiye özel ürün ve hizmet imkanlarından yararlanabilmeniz gerekse de her türlü tanıtım ve pazarlama, fashionality card üyelik işlemi, mağaza kartı, promosyon ve benzeri faaliyetler amacıyla kişisel verileriniz otomatik olan /olmayan yollarla temin edilebilecek ve yasal sürelere bağlı kalınmak suretiyle yurt içinde ve dışında işlenebilecektir. Bu kapsamda kanunen zorunlu bazı uygulamalar için – şayet daha önce vermediyseniz- ayrıca açık izniniz de talep edilebilecektir.

  Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, mağazamızda uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz. Dijital ortamda( SMS, ELEKTRONİK POSTA, MOBIL PUSH NOTIFICATION ve diğer) bilginize sunulan elektronik iletişim izin metni ve kişisel verilerin işlenmesi politikasını değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, sadece size özel üretilmiş ve cep telefonunuza gönderilmiş, siz dışında hiç kimse tarafından bilinmeyen şifreyi, kasa görevlisine bildirmeniz durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için 444 60 44 no’lu telefondan veya “musteri@aydinli.com.tr” mail adresinden Aydınlı’ya başvurabilirsiniz.

  3-Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

  Mağazalarımız, web sitelerimiz, mobil aplikasyonlarımız üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

  4-Kişisel Verilerin Güvenliği ve Saklanması

  (AYDINLI HAZIR GİYİM SAN.TİC.A.Ş), şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak üçüncü kişiler tarafından yetkisiz erişimini ve işlenmesini önlemek, verilerin bünyemizde; internet ortamında veya herhangi bir veri saklama sisteminde muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri sağlayacağını taahhüt eder.Yasal yükümlülükler yerine getirilerek işlenen, saklanan ve korunan kişisel bilgileriniz yasal saklama süresi veya işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sona ermesiyle, vermiş olduğunuz kişisel bilgiler silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket veri akışlarından çıkarılabilecektir. KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, Şirket’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Şirket ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde daha önce alınmış olan veri işleme metodları ile Şirketimize başvurarak güncel verilerinizin işlenmesini sağlayabilirsiniz.

  5-Kanun Kapsamındaki Haklarınız

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca her zaman, şirketimize(veri sorumlusu) başvurmak suretiyle kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yukarıda bahsedilen verilerin yok edilme ve düzeltilme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Bu metinde sayılan tüm hususlarda şirketimiz AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. TİC. A.Ş ye başvurabileceğinizi, bu başvuru ve taleplerinizin yasal süreler içinde yerine getirileceğini yahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanmak suretiyle kabul edilemeyebileceğini, bu durumda yasal mercilere başvurabileceğinizi, ancak hukuken mümkün bulunan kişisel veri işleme sürecinin devam edeceğini bilgilerinize sunuyoruz.

  Saygılarımızla

  AYDINLI HAZIR GİYİM SAN.TİC. A.Ş (Veri sorumlusu)