Kurumsal

Etik Hat

ETİK HAT

Telefon ile Erişim : 0212 401 3789

E-posta ile Erişim : aydinli@etikhat.com

Web Sitesi Üzerinden Erişim : www.etikhat.com
Kullanıcı Adı : aydinlietik
Şifre : ayd2018

1. GİRİŞ

Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş. olarak temel değerlerimizde olduğu gibi vizyon ve misyonumuz gereği; Türkiye merkezli olmak üzere, tarihi bağlar ile irtibatlı olduğu yakın coğrafyasında, satın aldığı ve/veya lisansörlüğünü yaptığı markalarla, moda perakendesinin en başarılı ilk 3 oyuncusundan biri olmayı hedeflemekteyiz. Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş. olarak, moda perakendeciliği alanında gösterilecek başarılar ile insanların daha güzel giyinmelerine imkân verirken, hayatın her alanında evrensel kabul gören değerleri, yaşayan bir kurum kültürü ile ortaya koyarak dünya çapında örnek olabilmeyi, hedeflerimizi doğru stratejiler doğrultusunda gerçekleştirebilmek için tüm paydaşlarımız ile karşılıklı evrensel etik değerler ve ilişkiler geliştirmeyi, bunları partnerlik seviyesinde sürdürebilmeyi en önemli hedeflerimiz olarak görmekteyiz.

2. AMAÇ

Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş. tüm paydaşları ile evrensel etik değerler ve ilişkilerin geliştirilmesi ve partnerlik seviyesinde sürdürülebilmesi için bu Etik Kurallar Taahhütnamesi düzenlenmiştir. Aydınlı Grup Etik Kurallar Taahhütnamesi, Aydınlı Grup'un kurumsal yapılanışı ve ticari faaliyetlerinin yürürlükteki prosedür, talimat ve yönetmeliklere uygun bir çerçevede yürütülmesi için izlenecek temel politika ve prosedürler hakkında bilgi veren, rehber niteliğinde bir metindir. Kurum içi temel davranış biçimlerinin asgari standartlarını belirler.

3. KAPSAM

Tüm çalışanlarımızdan ve tedarikçilerimizden yürürlükteki prosedür ve kuralları bütünüyle kavramaları, faaliyetlerini yüksek etik standartlara ve dürüstlük değerlerine uygun şekilde yürütmeleri ve yasalara ve politikalara tamamen uygun şekilde hareket etmeleri beklenmektedir. Aynı şekilde; Aydınlı Grup, sorumlu kurumsal davranış sergileme noktasındaki hassasiyetinin açık ve belirgin bir ifadesi olarak, işbu Etik Kurallar Taahhütnamesi'nde yer verildiği biçimde; çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, tüketicileri, rakipleri, kamu kurumları ve muhatap olduğu diğer bütün kişi ve kurumlarla yüksek iş ve ahlak standartları çerçevesinde muamelelerde bulunmayı taahhüt eder. Burada belirtilen kurallar, elbette bütün muhtemel durumları kapsamamaktadır. Herhangi bir durumun kurallara uygunluğuna ilişkin referans teşkil etmesi amacıyla hazırlanmıştır. "Doğru olanı yapmak" tüm çalışanların en önemli sorumluluğudur. Tüm çalışanlarımız bu ilkeleri günlük sorumluluklarının bir parçası olarak algılamalıdır. Bu Taahhütnamede veya referans olarak gösterilen diğer dokümanlarda kapsanmayan durumlar ile karşılaşıldığında çalışanlar aşağıdaki temel iki ilkeyi esas alabilirler:

 • Kuruma zarar verecek veya kurum itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmak.
 • Yasalar, genel ahlak kuralları ve dürüstlük çerçevesinde hareket etmek.

4. TEMEL DEĞERLER ve İLKELER

4.1. Yasalar ve İlişkili Düzenlemelere Uyum

Aydınlı Grup çalışanları faaliyet gösterdiği tüm konularda, görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirdiği eylemlerin olası hukuki sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı ve bu doğrultuda davranmalıdır. Faaliyetlerine yönelik kanun ve ilişkili yönetmelikler ile bunlarda meydana gelecek düzenleme değişikliklerini sürekli takip ederek gerekli durumlarda üst yöneticisinden veya şirket Hukuk Müşavirliğinden destek almalıdır.

4.2. Dürüstlük ve Adil Davranma

Aydınlı Grup çalışanları, dürüst, adil ve güvenilir olmalı, ahlaki değerlere özen göstermeli ve çalışmalarında en yüksek davranış standartlarını uygulamayı ilke edinmelidir. Hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, çalışanlar, astlar, üstler ve irtibat içinde olunan tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerde ve her konuda dürüst ve adil davranış ilke edinilmelidir.

4.3. İnançlara ve Farklılıklara Saygı

Her bir çalışan, Aydınlı Grup'un başarısının birer temel taşıdır. Çalışanlarımızın farklı kültürel ortamlardan gelmesi önemlidir. Aydınlı Grup'ta hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaz. Aydınlı Grup'ta kişilerin inançlarına saygılı, adil, yapıcı ve farklı fikirlerin özgürce söylendiği bir güven ortamının oluşmasına tüm çalışanlar katkıda bulunmalıdır.

4.4. Şirket Varlıklarının Etkin Kullanılması ve İsraftan Kaçınmak

Aydınlı Grup çalışanları, şirkete ait tüm varlıkları; işte geçirilen zaman da dahil olmak üzere, donanımları, makineleri, kayıtları, demirbaşları ve araçları daima korumakla sorumludur. Kaynakların hatalı kullanılmasını, zarar görmesini, israf edilmesini önlemelidir.

5. ÇALIŞAN HAKLARI

5.1. Ayrımcılık- Fırsat Eşitliği ve Adil Çalışma Ortamının Sürdürülmesi

Aydınlı Grup, işyerinde çeşitliliği teşvik etmekte olup bu doğrultuda çalışanlara fırsat eşitliği verilmesi ve performansa dayalı değerlendirme sağlanması hedeflenmektedir. Bir kişinin istihdamında, terfi ettirilmesinde ya da görevinin değiştirilmesinde, kişinin o iş için yeterli nitelik ve yetkinliklere sahip olması temel ölçüt olarak benimsenmeli ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamalıdır. Bu doğrultuda dil, din, cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmeksizin; insan kaynakları ile ilgili tüm konularda çalışanlara eşit davranılması hedeflenir.

5.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

Aydınlı Grup olarak iş ortamı ve işin, güvenlik ve sağlığı geliştirecek şekilde düzenlenmesi, olumlu sosyal ortam ve düzgün çalışma yöntemiyle desteklenerek en yüksek profesyonel standartlara ve etik ilkelere uygun yürütülmesi hedeflenmiştir. Aydınlı Grup, işyeri güvenliğini ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla gereken önlemleri alır, yasalara uyar ve uyulmasını sağlar. Çalışanlar da İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hukuksal düzenlemelere ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.

5.3. Siyasi Faaliyetler

Aydınlı Grup imajını ve itibarını zedelememek ve yasalar çerçevesinde olmak kaydıyla çalışanlar tarafından mesai saatleri dışında politik ya da siyasi faaliyetler gerçekleştirilebilir. Ancak bu faaliyetlerde Aydınlı Grup'un tarafsızlık ilkesini ve şirket imajını zedeleyecek şekilde isminin, logosunun veya Aydınlı Grup’u çağrıştırabilecek veya Aydınlı Grup'a ait olan herhangi kaynağın kullanılması veya bu faaliyetlerin mesai saatleri içerisinde ve çalışma alanında gerçekleştirilmesi yasaktır. Hiçbir Aydınlı Grup çalışanı, diğer bir çalışanın herhangi bir siyasi grubu desteklemesi için baskı, yönlendirme, teşvik, zorlama yapamaz. Ayrıca; Aydınlı Grup çalışanlarının doğrudan veya dolaylı olarak Aydınlı Grup adına veya namına hareket ettiği izlenimini doğuracak nitelikte hareket ederek siyasi yardım veya bağışta bulunması yasaktır.

6. ÇIKAR ÇATIŞMALARI

6.1. Bağışlar, Hediyeler, Temsil ve Ağırlama

Aydınlı Grup ilgili yönetmelik ve prosedürlerinde belirlenen onay sınırlarını aşan, kişinin iş yapma şeklini etkileme ihtimali olacak veya çıkar çatışması yaratacak nitelikteki bir avantajın herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere sağlanması, menfaat içeren bir amaç için herhangi bir hizmet, hediye, davet, nakit veya borç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ödeme veya değerli varlık kabul edilmesi, önerilmesi veya bu tarz herhangi bir girişimde bulunulması yasaktır.

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır :

 • Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
 • Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,
 • Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır :

 • Hizmet verilen üretici / tedarikçi ile iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,
 • Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,
 • Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,
 • Hizmet verilen üretici / tedarikçi ile iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.
6.2. Aydınlı Grup Dışındaki Şirketler ile Ortaklık Tesisi ya da İstihdam

Aydınlı Grup çalışanları hiçbir şart ve koşul altında Aydınlı Grup dışında herhangi bir şirket ile kendi menfaati doğrultusunda nakit ya da herhangi bir fayda, çıkar, hediye karşılığında geçici ya da süresiz çalışamaz. Aydınlı Grup'un tedarikçisi ya da müşterisi olduğu firmalarda doğrudan ya da dolaylı olarak ortak olunamaz veya bu firmalar ile iş ilişkisi içerisine girilemez. Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda, ilgili Şirket Genel Müdürü'nün ve Grup İcra Kurulu’nun yazılı onayı ile ücretli veya ücretsiz olarak çalışabilirler.

6.3. Tedarikçilerimiz ve Müşterilerimiz ile İlişkiler

Aydınlı Grup ile iş ilişkisine girecek olan tedarikçilerin veya müşterilerin sadece ticari menfaate uygun olarak seçilmesine ve çalışanlar ile çıkar çatışması yaratabilecek durumlara sebebiyet vermemesine özen gösterilmelidir.

Aydınlı Grup çalışanlarının, Aydınlı Grup'a karşı sorumlulukları ile şahsi menfaatleri arasında çatışma doğuracak nitelikteki işlemlerden kaçınması gerekmektedir. Bu kapsamda hiçbir Aydınlı Grup çalışanı doğrudan veya dolaylı olarak, bulunduğu görev veya unvanı kullanarak Aydınlı Grup'un yaptığı satış veya satın alımlardan ( hizmet veya malzeme ) yararlanmamalı, kendisi, ailesi veya yakın çevresi adına fayda beklememelidir.

6.4. Rüşvet ve Yolsuzluk

Çalışanlar, kamu ya da özel herhangi bir üçüncü kurum çalışanı(tedarikçiler, müşteriler), yöneticisi veya temsilcisine iş ile ilgili veya özel herhangi bir avantaj sağlamak amacıyla, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, hiçbir kişisel, mali veya başka herhangi bir avantaj teklif etmeyecek ve söz vermeyeceklerdir. Aynı şekilde, çalışanlar bir üçüncü tarafa ayrıcalıklı muamele gösterme karşılığında benzer bir avantajı kesinlikle kabul etmemelidirler. Ayrıca çalışanlar, bu tarz davranışta bulunduklarına dair şüphe ve izlenim uyandıracak faaliyet ve davranışlardan da imtina etmelidirler. Çalışanlar karşı tarafın kararını etkilemek için karşı tarafa menfaat sağlamanın ya da sağlamayı teklif etmenin, bu kişi kamu görevlisi olmasa dahi, sadece disiplin yaptırımı değil cezai müeyyideler ile de sonuçlanabileceğini bilmelidirler.

7. ŞİRKET VARLIKLARININ KORUNMASI

7.1. Şirket Kaynakları ve Kullanımı

Aydınlı Grup'un ismi, logosu, bilgisayarları, yazılımları, yönetmelikleri, prosedürleri, müşterileri ve tedarikçilerine ait bilgiler, personel ve ilgili kayıtları, e-posta adresleri, finansalları, taşınabilir ve taşınamaz sabit kıymetleri, raporlar, bildiriler ile sınırlı kalmamak üzere her türlü varlık şirket kaynağı olarak adlandırılır. Tüm Çalışanlar, Aydınlı Grup varlıklarının verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu varlıklar ve kaynaklar yalnızca meşru işler için kullanılmalıdır. Çalışanlar, Aydınlı Grup varlıklarını kişisel çıkarları ya da Aydınlı Grup haricinde herhangi bir kişinin yararına sunmamalıdır. Bu kaynakların kullanımı sırasında şirket çıkarları gözetilerek, şirket çıkarlarına ters düşebilecek herhangi bir durum için kullanılmamalıdır.

Aydınlı Grup Varlıkları için Örnekler

 • Aydınlı Grup parası
 • Çalışanın işte geçirdiği zaman (buna eğitim, iş seyahatleri ve toplantı zamanları da dâhildir)
 • Aydınlı Grup hizmet/ürünleri
 • Aydınlı Grup'un fikri mülkiyete konu olabilecek varlıkları
 • Bilgisayar sistemleri ve yazılım
 • Telefonlar, Kablosuz iletişim cihazları
 • Aydınlı Grup araçları
 • Aydınlı Grup özel bilgileri
 • Aydınlı Grup markaları

Çalışanlarımıza tahsis edilen bilgisayarların, bilgisayar sistemlerinin veya Aydınlı Grup tarafından tahsis edilen e-posta mesajlarının önceden herhangi bir uyarı yapılmadan Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar veya İç Denetim Birimi tarafından denetimi, incelenmesi, imajının alınarak geçmiş verilerin sorgulanması mümkündür.

7.2. Şirket Muhasebe Kayıtları, Belgelerin Saklanması ve Korunması

Aydınlı Grup kayıtları, hangi biçim ve ortamda hazırlanmış olursa olsun, Aydınlı Grup tarafından kullanılan ya da geliştirilen bilgilerin muhafaza edildiği belge ve dokümanları ifade eder. Bu bağlamda, el yazısıyla yazılmış notlar dâhil olmak üzere kâğıda dökülmüş belgeler, sesli veya görüntülü bantlar, manyetik veya optik kayıtlar, mikrofilm veya mikro fişler, sesli postalar, her türlü elektronik kayıt ortamındaki dosyalar, sunucular, hizmet programları, bantlar veya elektronik postalar gibi bilgisayar tabanlı belgeler ile şirketin yapısı veya faaliyetleriyle ilgili bilgiler içeren diğer her türlü materyal, aynı şekilde şirket kayıtları kapsamına girer.

Defter ve kayıtların doğru ve eksiksiz olması, Aydınlı Grup'un yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmesini ve Aydınlı Grup'un mali yapısı ve diğer konular hakkında ilgili gruplara ve resmi mercilere zamanında ve anlaşılır bir şekilde, tam, yeterli ve doğru bilgi verilmesini mümkün kılar. Bu nedenle Aydınlı Grup'un muhasebe defter, kayıt ve hesapları ister bilgisayarda, ister kâğıt üzerinde, isterse başka bir şekilde düzenlenmiş olsun, her zaman Aydınlı Grup'un mali işlemlerini eksiksiz ve doğru şekilde yansıtmalıdır. Bunlar, zaman çizelgeleri, fişler, makbuzlar, faturalar, masraf beyanları, maaş ve ücret bordroları ve diğer personel yardımlarıyla ilgili kayıtlar, performans değerlendirmeleri ve diğer önemli şirket bilgilerini de kapsar. Hiçbir işlem veya düzenleme, Aydınlı Grup'un iç kontrol ve denetim sistemini devre dışı bırakacak şekilde yapılandırılmamalıdır. İşletme ve finans kayıtlarının tam ve doğru olarak tutulmasını sağlamak sadece Muhasebe ve Finans personelinin değil herkesin görevidir. Doğru kayıt tutma ve raporlama Aydınlı Grup'un itibarına ve güvenilirliğine olumlu yansıyacak ve Aydınlı Grup'un yasalara ve mevzuata ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacaktır.

7.3. Gizli Bilgi – Kamuya Açık Olmayan Bilgi

Kamuya açık olmayan bilgi – Gizli Bilgi; henüz kamuyla paylaşılmamış ya da hiç paylaşılmayacak bilgileri içerir. Gizli bilgi, ticari sırları, iş, pazarlama ya da servis planları, müşteri bilgisi, mühendislik ve üretim fikirleri, hizmet tasarım ve içeriği, veri tabanı, kayıtlar, ücret bilgileri ve diğer yayınlanmamış finansal ya da başka bilgileri de kapsar.

Aşağıdakilere ilişkin bilgiler bunlara örnek gösterilebilir :

 • Çalışanlar
 • İcatlar
 • Sözleşmeler
 • Stratejik planlar ve iş planları
 • Önemli yönetim değişiklikleri
 • Piyasaya sürülen yeni ürünler
 • Birleşmeler ve Satın Almalar
 • Teknik şartnameler
 • Fiyatlandırma
 • Teklifler
 • Mali veriler
 • Ürün maliyetleri

Çalışanlar olarak Aydınlı Grup'un kamuya açık olmayan bilgilerinin tümünü korumakla yükümlü olduğunuzu unutmayın. İş için gerekmedikçe aile ve arkadaşlarınız da dâhil olmak üzere kamuya açık olmayan bilgileri Aydınlı Grup dışındaki kişilerle paylaşmayın. İş için olsa bile, gizlilik sözleşmesi gibi bilginin yanlış kullanımını engelleyecek gerekli önlemleri alın.

7.4 Kişisel Verilerin Gizliliği

Aydınlı Grup iş ilişkisinde temin edilen ve üçüncü kişiler tarafından kamuya açık kaynaklardan temin edilmesi mümkün olmayan bilgiler ve ek olarak kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyetleri, kimlik numaraları, ikamet adresleri, aile bilgileri, maaş ve gelir bilgileri, sicil kayıtları, özel satış/tedarik anlaşmaları gibi bilgiler "Çok Gizli Bilgi/ Kişisel Veriler" olarak nitelendirilir. Kişisel veriler ve ilgili her türlü tasarrufta, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi esastır.

8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve ÇEVRE

Aydınlı Grup, ülke ve içinde yaşadığı toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesi olarak, toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. Sürdürülebilir bir dünya yaratmak amacıyla Aydınlı Grup olarak, faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde, tüm tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile uzun vadeli değer yaratmak için ekonomik, çevresel ve sosyal riskler özenle dikkate alınmalıdır. Aydınlı Grup, sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde, çevre mevzuatı hükümlerine uygun olarak hareket eder, konuyla ilgili uyulacak şirket prosedürlerini belirler ve çalışanlarının bunlara uymalarını sağlar. Çalışanlar, Aydınlı Grup’un çevre korumasına ilişkin politika ve prosedürlerine uymakla ve bu konudaki, ihlalleri en kısa sürede yöneticilerine bildirmekle yükümlüdürler.

9. SORUMLULUKLAR, ORGANİZASYON ve UYGULAMA

9.1. Sorumluluklar

Aydınlı Grup Etik Kurallar Taahhütnamesi, Aydınlı Grup şirketleri bünyesinde çalışanlar, bu şirketler ile iş yapan alt yükleniciler, tedarikçiler ve iş ortaklarının Aydınlı Grup içerisinde ve dışarısındaki ilişkilerinde nasıl davranması gerektiği konusunda bir tutarlılık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Organizasyon içerisinde sürecin tutarlılığını sağlamak için de ihlal edilmesi durumunda yapılacaklara ilişkin prosedürler geliştirilmiştir. Etik Kurallar Taahhütnamesi tüm durumları kapsayamaz. Bu kurallar, yasalar veya sözleşmelerle uyumlu olacak şekilde çeşitlendirilebilir.

Bu kuralların tamamına uymak ve gerektiği zaman yöneticisine veya ilgili birimlere danışmak her çalışanın sorumluluğudur. Çalışanlar bu kurallara uymayan ya da yasa dışı olduğuna inandıkları her türlü uygulamayı ilgili birimlere bildirmelidirler. Uygun ve/veya gerekli durumlarda bildirimler, kimlik gizli tutularak da yapılabilir. Bütün bildirimler titizlikle araştırılacaktır. Aydınlı Grup, iyi niyetle bildirimde bulunan çalışana karşı intikam amaçlı davranışları yasaklar ve aynı şekilde suçlanan kişinin haklarını da korur.

9.2. Dürüst Davranış Konusunda Sorulması Gereken Sorular

Çalışanın kendisine yönelteceği aşağıdaki sorular, belli bir hareket tarzının etik olup olmadığına karar verilmesi açısından yardımcı olabilir :

 • Yaptıklarım hukuk kurallarına uygun mu?
 • Adil ve dürüst davranıyor muyum?
 • Bir başkası (rakip firma) yaptıklarımı yapsaydı, rahatsız olur muydum?
 • Aydınlı Grup değerlerine ve etik standartlara uygun hareket ediyor muyum?
 • Bu durumda gereken şekilde davranmamak, durumu kötüleştiriyor ya da bir "yanlışın" devam etmesine yol açıyor mu?
 • Bir mahkemede ifade veriyor olsaydım, yaptığımı açıklamam istendiğinde nasıl bir cevap verirdim?
 • Aileme veya arkadaşlarıma bu yaptığımı savunabilir miydim?
 • Başkalarının da benim gibi davranması gerektiğini öğütleyebilir miyim?
 • Algılanacak olan, benim kafamdaki gerçek ile örtüşüyor mu? Yaptıklarım nasıl anlaşılabilir?
9.3. Organizasyon

Aydınlı Grup çalışanlarının bu kurallara yönelik farkındalığı ve prensiplerin sürdürülebilirliğinden emin olmak, Etik Kurul'un sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tüm grubun uyum ve eşgüdüm içerisinde çalışması amacıyla Etik Kurulunu atar. Etik Kurulu, yönetim kuruluna her yılsonu uygulama ile ilgili rapor sunar. Etik Kurul: Hukuk Müşaviri, İç Denetim Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi, Süreç Geliştirme Yöneticisinden oluşur. Haftalık periyotlarda toplanır. Yönetim Kuruluna aylık periyotlarda rapor sunar.

9.4. İhlallerin Raporlanması ve Bildirim Hattı

Aydınlı Grup Etik Kurallar Taahhütnamesi ve diğer yazılı talimatlarda ihlal edildiğini düşündüğünüz konuları bir üst yöneticiniz ile görüşüp çözüme ulaştırabilirsiniz. Konu çözülemediğinde ilgili belgeler ile Aydınlı Grup Etik Uyum Koordinatörlüğü kontrolünde oluşturulan aydinli@etikhat.com adresine ve 0212 401 3789 numaralı telefona veya www.etikhat.com adresinden kurumsal kullanıcı adı ve parola ile birlikte bildirimde bulunabilirsiniz. Yapılan bildirimlerde tarafsızlık ve gizlilik esastır. Bildirimler her üç kanaldan günlük olarak Aydınlı Grup Uyum Koordinatörüne bildirilir. Bildirimler günlük olarak Grup Etik Kurulu ile paylaşılır.

Grup Etik Kurulu, suiistimal şüphesi ile yapılan bildirimleri değerlendirdikten sonra ilgili şirket birimine inceleme yapılması için yönlendirebilir veya gerekli durumlarda kurulacak bir araştırma komitesi tarafından inceleme yapılabilir.

10. ETİK KURALLARA UYUM ve UYUMSUZLUĞUN OLASI YAPTIRIMLARI

Etik kurallara aykırı durumlar etik kurulda görüşüldükten sonra gerek görülen konular disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin yönetmeliği kapsamında iş akdi feshi, ihtar, yazılı uyarı, rotasyon, zararın tazmini ve adli süreçlerin başlatılması gibi yaptırımlar uygulanabilir.